Sunday, June 19, 2011

Factum est illud / دفتر ضلال   "در قعر بحر محبت، جان غریق بود که مجال دم زدن نداشت."
                                                                          گلستان سعدی Factum est illud
به فا *
                                              
                                               - و احترام صالح ادنانی
پری
                          اوج می‌گیرد
آنگاه رخ می‌گرداند         و

                            می‌رمد
تن رخشان                                        بال زخمی‌ست     
آویخته‌ و شناور که از قلب می‌روید و
جدا می‌شود          در آن زلال سیاه

کدام چشم بیگانه                            به غزل: اندوه و تجمل
بالت را در تاریکی
 می‌تراشد                   و  
                            سقوط
  رخشان‌رخشان
      شکافته
تنها        جانی
- نه یک چشم -
                      شرمگین هوس
رسته                   به رنج                   از رنج
می‌داند آواز را
نجات را

پس                                             رخ می‌گرداند

               بی‌تکان و سخن 
        و
   
     می‌افتد

* وآوا: چراکه در تماشا، آزمونی‌ست که آرزو بپرسد – کجای افتادن ایستادی، وقت پرواز؟؛ که هرگز، دانستی، نخواهد شنید.
نفرت، سلام بلندش بود، در بلور، از جانب شکستن.


امیر حکیمی
دفتر ضلال
19 ژوئن 2011

No comments: