Monday, June 27, 2011

Semper idem / دفتر ضلالاکنون مدتی‌ست که زبانم از دل می‌شنود. دل قایل است و زبان مستمع و این   بیچاره را اوقات و احوالات بوالعجب روی می‌نماید، مدتها و وقتها می‌باشد.

 "تمهیدات، عین‌القضات"


Semper idem
به فا *

                                      - و احترام آتنا اکرمی


جیغ می‌زند
سرم
بر لبانگاه استاده
سنگ را می‌رهاند
در جگر                   و عربده
کبوتر    از حنجره
                             می‌گریزد
به نزدیک
          چه سیاهی
بر دهان گوشت
             رها
                             بیمار

* - به من شنو آواز پریشان‌ت را. به من شنو دلداده‌ی جوان‌ت را، همیشه‌ی زاری‌ت، سال به سال، چرا که‌ شکستی‌ش، که شیر بر آستانه خواباندی، شلاق و مهمیز، جوانِ گرگت شد، پاره‌   
                                                                      پاره‌ای –

 چینه پر از سنگِ سگ
                   جواهر و جگر
سپاه مرگ       آراسته
مرده انبوه
از هر مرز می‌رود
                    هر دالان
 در هر
اندامی    ،     تنی
جا مانده
                   تا  ران
می‌خواند

* - آرزو می‌شکنم تا دروازه بیافتد. - بالا غوغاست. گلهای پستان نوشان و هلهله در شهد. نور خلسه. دریا آغوش. -
                 الاهه‌ی مست"

تا بیاساید
               آب اگر برهاند
گرگ
          رها
                   کبوتر است.


امیر حکیمی
دفتر ضلال
27 ژوئن 2011


* بر رگهای بلور: سنگ سگ، سنگی‌ست که چون به طرف سگ اندازند، به دندان گیرد و دور افکند. در عداوت موثر دانسته‌اند چون در آب یا شراب اندازند و از آن بنوشند. و حضور او در مجلس باعث عربده‌ی اهل مجلس و گذاشتن‌ش در برج کبوتر، باعث گریختن کبوتران است. "دهخدا" 

No comments: